Visie

 
Bij ons op school leren we van elkaar, leren we door te proberen, mogen we trots zijn op onszelf en op anderen.
Bij ons mag iedereen meedoen want  we horen er allemaal bij.  
Alleen op die manier maken schakels een sterke ketting! 

Sint-Margriete

Zorg dragen voor elkaar

Wij zijn een kleine, gezellige dorpsschool waar samenhorigheid en zorg dragen voor elkaar centraal staan. Een school waar elk kind zichzelf kan zijn, waar elk kind zich goed kan voelen. In onze familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, streven wij ernaar onze kinderen alle mogelijke kansen te bieden.

We organiseren op verschillende momenten in het jaar klasoverschrijdende activiteiten met alle kinderen van de school, we denken hierbij aan de start van het schooljaar, grootouderfeest, carnaval, …, ook hier staat de samenhorigheid en het zorg dragen voor elkaar centraal.

 

Kleuteronderwijs

Al spelend leren onze kleuters de wereld ontdekken. In een kindvriendelijke ruimte creëren we heel wat mogelijkheden en kansen tot ontwikkeling. Alle kleuters zitten samen in één klas. Door de menggroep krijgt elk kind de nodige aandacht en leren de kleuters van elkaar, dit zorgt voor een positief effect op het zelfbeeld van de kleuters, maar bevordert ook de taal- en denkontwikkeling. Differentiatie is in een menggroep heel belangrijk, zodat elke kleuter onderwijs op maat krijgt.

Ook op de speelplaats zorgen we voor een gevarieerd aanbod, zodat ook hier de kleuters voldoende uitdagingen krijgen.

 

Lager onderwijs

Afhankelijk van het leerlingenaantal telt onze school twee of drie menggroepen in het lager onderwijs. Hierdoor leren onze kinderen al snel om zelfstandig te functioneren en zichzelf te organiseren. Dit alles in de veilige omgeving die onze kleine klasgroepen bieden. De ontwikkeling van leerlingen verloopt voor elk kind anders. Menggroepen laten toe dat leerlingen op een hoger of lager niveau kunnen werken binnen dezelfde klasgroep. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten sterk differentiëren, zodat iedereen maximale kansen krijgt om zich te ontwikkelen en onderwijs op maat krijgt. Onze leerlingen leren ook van elkaar en leren aan elkaar. Hierdoor leren ze probleemoplossend denken en stimuleren we de zelfstandigheid. De leerkrachten zorgen voor een sterke algemene vorming en stimuleren de kinderen bij alle vakken, zowel bij wiskunde, taal, wereldoriëntatie als bij muzische opvoeding, bewegingsopvoeding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen een brede interesse.

 

Onze troeven:

· Landelijke, groene omgeving

· Samenhorigheid

· Leren van elkaar (veerkracht)

· Zelfstandigheid

· Klasoverschrijdend werken

· Voor- en naschoolse opvang op eigen school

· Huiswerkklas

· Schoolmoestuin

Sint-Laureins

Onze school is een gezellige school midden in het dorp. In de eerste plaats willen wij een veilige en zorgzame omgeving bieden aan jullie kinderen. Alleen zo kunnen wij tot kwaliteitsvol onderwijs komen. Wij zijn er van overtuigd dat een kind pas tot leren kan komen als het zich ook goed in zijn vel kan voelen. We streven er dan ook naar om tegemoet te komen aan de noden van elk kind zodat elk kind ook op zijn eigen tempo, met zijn eigen talenten kan evolueren. Wij hechten heel veel belang aan de totale ontwikkeling van een kind, zowel op persoonlijk als op schools vlak.  
We willen de kinderen steunen in hun leer- en groeiproces. Dit doen we met ons team van gedreven leerkrachten en begeleiders en de hulp van ouders, grootouders, vrijwilligers en een gemotiveerd oudercomité.  

 

Kleuteronderwijs 

Door thematisch te werken zorgen we voor een sterke kleuterbetrokkenheid en ook voor een totale aanpak op maat van iedere kleuter. Eigen tempo en talenten staan voorop. 
Iedere maand worden alle kleuters verwend met een poppenspel of drama. 
Onze speeltijden worden zinvol ingevuld.  Er zijn speelgoedkasten met allerlei materiaal, fietsjes en een boekenkast.  
Op vrijdag mogen we onze dansmoves tonen. Dan is er muziek op de speelplaats. 
Geregeld mogen de kleuters een dag vrij wisselen van klas.  Zo snuiven ze de sfeer op in de andere klassen of kunnen ze nog eens naar hun ‘oude’ vertrouwde klas teruggaan.  
Wekelijks is er fietsdag waarop de kleuters hun fietsvaardigheid kunnen oefenen.  
In de derde kleuterklas volgen de kleuters gratis zweminitiatie.  

 

Lager onderwijs 

Vanaf het eerste leerjaar gebeurt het leren in een iets andere context. Toch proberen we de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het klasdoorbrekend werken met de derde kleuterklas speelt daarin een grote rol en dit wordt ook doorgetrokken naar de andere leerjaren. De leerlingen leren dus niet alleen binnen hun eigen klas aan en van elkaar, maar ook over verschillende leerjaren heen. Groot en klein leeft en leert hier samen en dit zorgt voor een warme sfeer op school.  

Wekelijks is er voor de jonge lezers technisch lezen in kleine groep onder begeleiding van leerkrachten, leesouders en oudere leerlingen.  
Omdat wij ook leesplezier belangrijk vinden engageren wij ons om de leerlingen elke dag een kwartiertje leestijd te gunnen.   

In elke klas kunnen de leerlingen genieten van heel wat muzische bewegingstussendoortjes en ontspannen op een uitdagende speelplaats waar ook spel en materiaal wordt aangeboden.  

Na schooltijd kan iedereen terecht in de huiswerkklas. Dit gaat door in elke klas van de lagere school, onder begeleiding van de eigen leerkracht en aangepast aan elke leeftijd.  

Wij spelen in op de veranderende maatschappij door in te zetten op ICT. Elke klas is voorzien van een digibord en de school heeft heel wat laptops en i-Pads ter beschikking. Deze worden regelmatig ingezet tijdens de lessen Nederlands, wereldoriëntatie, muzische vorming, … Zo kunnen de kinderen al doende op een veilige en verstandige manier leren omgaan met de digitale wereld. 

De oudere leerlingen willen we goed voorbereiden op de middelbare school. We schenken daarom veel aandacht aan leren leren. Dit realiseren we onder andere door contractwerk te organiseren in de derde graad. Op die manier leren zij nog meer zelfstandig werken en verantwoordelijkheid op te nemen, hun eigen leren in handen te nemen.  

 

Blik verruimen

Wij gaan met de kinderen ook buiten de schoolmuren op ontdekking. Zo krijgen ze nog meer kansen om hun blik te verruimen en hun kennis en vaardigheden in te zetten in de praktijk. Te voet, met de fiets, bus, trein of tram gaan we op uitstap naar musea, toneelvoorstellingen, musicals, bossen en steden. De oudsten trekken zelfs jaarlijks op openluchtklassen.     

Schuiven naar boven